Spelregels


Wanneer je dit platform gebruikt om zelf content te plaatsen ben je hier zelf verantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op deze buurtsite. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op deze buurtsite. Als je dit doet dan verklaar je:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven

  • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging

  • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.

  • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.

  • Dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.

  • bij het inschrijven op de site zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover informeren.

  • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dan dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van deze site geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.

  • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.